Medezeggenschap

Binnen het kindcentrum is de medezeggenschap voor onderwijs en kinderopvang apart geregeld. Voor onderwijs ligt dit bij de medezeggenschapsraad en voor de kinderopvang bij de oudercommissie. We werken toe naar een overlegvorm waarin de vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraad en de oudercommissie de gezamenlijke onderwerpen voor het kindcentrum bespreken. 

Medezeggenschapsraad onderwijs

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De rol van de MR op school is meepraten, meedenken en adviseren over het schoolbeleid.

Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.
 
De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of personeel van de school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban. 
 
De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de medezeggenschapsraad in onderling overleg in de school met zoveel mogelijk betrokkenen. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms).

De medezeggenschapsraad:
  • bevordert openheid en onderling overleg in de school; 
  • waakt tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen;
  • doet verslag aan de schoolgemeenschap over hun werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school. 
De Max Havelaar is aangesloten bij Stichting Christelijk Onderwijs Delft en Omstreken (SCO Delft e.o.). Daarom is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De rol van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is meepraten over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt, waaronder de verdeling van de financiële middelen over de scholen. De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn ook ouders en personeel. Ze worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.
 
Ook meepraten? Stuur een e-mail naar  mr.maxhavelaar@scodelft.nl. Je kunt hier ook de
openbare notulen opvragen en meer informatie krijgen over de mogelijkheden om je
als kandidaat aan te melden voor de MR.

Contact MR

Voorzitter: Beau Rotshuizen - Bontenbal

E-mail: mr.maxhavelaar@scodelft.nl

 

Oudercommissie kinderopvang

Kindcentrum Max Havelaar / Kinderopvang Morgen heeft een Oudercommissie (OC). Deze bestaat uit vijf ouders met kinderen op het kinderdagverblijf (KDV) en/of de buitenschoolse opvang (BSO) en een medewerker van de opvang.Wij adviseren de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd rondom de ontwikkelingen binnen de kinderopvang en zijn een klankbord voor het management.Heb je vragen, of wil je dat we iets meenemen op de agenda?
Laat het weten via OCMaxHavelaar@kinderopvangmorgen.nl